Justin Bieber - Love yourself 가사번역/한글자막 | My Station

Justin Bieber - Love yourself 가사번역/한글자막

4,361K Views
24K Likes
Justin Bieber - Love yourself
http://blog.naver.com/by_best

영상출처:https://www.youtube.com/watch?v=5V_FQa363Y0
가사번역:http://http://blog.naver.com/genieplay

저스틴비버의 달달한 노래입니당
에드시런이 참여했다기에 올려본ㄴ디아