[MV] Key Of Heart (BoA, Donghae) | My Station

[MV] Key Of Heart (BoA, Donghae)

330K Views
3K Likes
[MV] Key Of Heart (BoA, Donghae)

doesnt donghae look so sweet in the beginning?? XD